ASSOCIACIONISME: COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ (FORMACIÓ PER JOVES)

COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ I QUE NECESSITEM

Bon dia a tots i a totes!

Un dels objectius fonamentals del Casal de Joves i de part de tot el seu equip, es fonamentar l’associacionisme juvenil i ajudar-vos en tot el procés. Per aquest motiu, volem apropar-vos una petita formació per a poder aclarir dubtes.

Començam!

QUI POT CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL 

  1. Un grup de persones (mínim tres) que tenguin edats compreses entre els 14 (1)  i 29  (2) anys.
  2. Que l’objectiu principal sigui la promoció, la formació, la integració social o la realització d’activitats socioculturals per a la joventut.
  3. No tenir interès lucratiu. 

GESTIONS QUE S’HAN DE FER PER CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL

Convocar una reunió de tots els  promotors per redactar l’Acta fundacional i aprovar els Estatuts.

a) Acta fundacional : ha de ser subscrita per tres membres fundadors (com a mínim) tots ells de 14 a 29 anys. Els continguts de l’Acta fundacional ( vegeu annex I) :

 Acord de constitució de l’associació.
– Acord d’aprovació dels Estatuts.
– Acord de delegació d’un membre fundador com a representant de l’associació per dur a terme la inscripció.

b) Estatuts (vegeu annex II) : han de recollir com a mínim els següents punts.

– Nom de l’associació.
– Finalitats.
– Adreça.
– Àmbit d’actuació territorial.
– Drets i deures dels socis.
– Com adquirir o perdre la condició de soci.
– Òrgans directius (Assemblea General i Junta Directiva com a mínim).
– Règim econòmic, patrimoni fundacional i límit del pressupost anual. – En cas de dissolució, s’ha d’indicar que es destinarà el romanent a una associació sense ànim de lucre o bé a una entitat benèfica.

  • Annex I

    https://www.caib.es/sites/ibjove/ca/associacionisme-41732/archivopub.do?ctrl=MCRST447ZI111660&id=111660

  • Annex II

    https://www.caib.es/sites/ibjove/ca/associacionisme-41732/archivopub.do?ctrl=MCRST447Z111661&id=111661

GESTIONS QUE S’HAN DE FER PER  LEGALITZAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL

1-  Presentar una instància de sol•licitud d’inscripció en el Registre d’Associacions, adreçada a l’Hble. Sr.  Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears i adjuntar-hi  els Estatuts i l’Acta fundacional ( de cada document cal presentar tres exemplars) signats en tots els fulls per les persones fundadores (la signatura ha de ser original). Caldrà que adjunteu fotocopies dels DNI de tots els que han signat ( socis fundadors) i abans pagar una taxa per la inscripció.

2-  Fet això, el Registre comunicarà per escrit el número d’inscripció i al recollir-ho cal presentar els llibres de socis, llibre d’actes i llibre de comptabilitat perquè siguin habilitats . Haureu de pagar novament una taxa.

Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Associacions

Podeu consultar-ho a la plana web del registre d’associacions

EL  CODI D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

A més de les gestions descrites anteriorment, tota associació, ha de sol•licitar el codi d’identificació fiscal a una de les Agències tributàries que depenen del Ministeri d’Economia i Hisenda. Per això s’ha d’emplenar l’imprès 037 (declaració censal) al qual s’adjuntarà la documentació següent:

– Original i fotocòpia de l’acta fundacional i dels estatuts

– Original i fotocòpia de la certificació del Registre oficial corresponent ( Conselleria de Presidència, Conselleria d’Educació i cultura, Conselleria de Treball, etc…)

– Fotocòpia del DNI de la persona que signa l’imprès. 

ALTRES TIPUS D’ASSOCIACIONS

– Associació d’alumnes: es regeix pel Reial Decret 1532/1986 d’11 de juliol . Les seves finalitats són:

a) Promoure la informació i la col•laboració activa dels seus membres en les tasques educatives que formen part del projecte educatiu dels centres, així com en les activitats complementàries i extraordinàries que puguin programar tant els mateixos centres com les associacions de pares.

b) Promoure la informació i la participació dels alumnes en els Consells Escolars dels centres. – Associació política i sindical: promoure la participació en el desenvolupament de l’Estat democràtic.

– Associació cultural: promoure i organitzar activitats culturals diverses.

Associació esportiva: fomentar i practicar activitats fisicoesportives , no limitades a un sol àmbit, modalitat o disciplina, sense ànim de lucre.

– Associació empresarial:

a) Formar els estudiants per a la seva posterior incorporació al món laboral, mitjançant la realització de treballs per a diverses empreses o institucions.

b) Intentar aconseguir un funcionament el més semblant possible al d’una empresa, conèixer la dinàmica pròpia de la seva àrea i oferir un servei professional eficaç a baix cost.

c) Invertir els beneficis obtinguts en formació i qualificació dels associats, com associació no lucrativa.

Associació ecologista i/o de muntanya: promoure i afavorir la participació en activitats que es dediquin al manteniment i al gaudi de la natura.

RÈGIM COMPTABLE DE LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Tota associació s’ha d’ajustar als principis i al Real Decret 76/1998, de 30 d’abril, per el qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i les normes d’informació pressupostària d’aquestes entitats. (BOE núm. 115)

Si continueu tenint dubtes o voleu assessorament i ajuda per formar una associació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre número de telèfon : 971507123

Al nostre mòbil: 605593412 (WhatsApp)

O al correu: casaljoves@ajinca.net

Salutacions de part de l’Equip del Casal.