SUBVENCIONS ACTIVITATS LLEURE I ESPORTIVES ESTIU 2020 (REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ)

SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE
LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020 EN L’ILLA DE MALLORCA, A TRAVÉS D’ENTITAT COL·LABORADORA.

Bon dia a tots i a totes!

Us portem les subvencions que ha tret el Consell de Mallorca per ajudar a afrontar el pagament de les escoles d’estiu.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents
requisits:

a) Complir amb l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca

b) Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin en activitats esportives i de temps lleure d’estiu.

c) Estar empadronades en algun dels municipis de l’Illa de Mallorca (Estar a Inca en aquest cas)

d) Trobar-se en alguns dels supòsits següents:

–  vulnerabilitat social i/o econòmica

– situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació

– Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

Només es podrà presentar una sol·licitud per nin o nina amb un màxim de 150 € mensuals.

 


La sol·licitud consta de la documentació següent:

Model de sol·licitud (ANNEX 2)

Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.

Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita la subvenció. (No cal anar a l’Ajuntament a recollir-ho, es demanarà d’ofici)

Acreditació de les circumstàncies definides a la base:

-En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, mitjançant informe de Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu.

-Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació, mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació.

-Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral, mitjançant:

-En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.

-En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

– En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Còpia compulsada del llibre de família

Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat esportiva i de lleure que es duguin a terme durant l’estiu del 2020.

Justificació de la despesa. Al tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que les persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats Esportives i de lleure d’estiu mitjançant una declaració formal. No obstant, el beneficiari té l’obligació de conservar els justificants de pagament durant 4 anys a efectes d’un possible control financer. AQUESTA DECLARACIÓ ES FA A LA MATEIXA SOL·LICITUD (ANNEX 2)

Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s’ha d’ingressar l’import de la subvenció

 


Us deixem els documents per a que els pugueu revisar:

Bases: Bases

Annex 2 (sol·licitud):Annex

Certificat bancari Consell de Mallorca: Certificat bancari Consell Mallorca

Per presentar les sol·licituds, cridau al Casal de Joves Sa Fàbrica al telèfon 971.50.71.23 i vos donaran cita prèvia.