Ajuts per les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020-2021 a Mallorca

Bon dia,

Us feim arribar informació més concreta sobre aquests ajuts:

Finalitat:

Atorgar ajuts a les famílies per sufragar les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves entre els 6 i els 16 anys en activitats extraescolars esportives.

A qui va adreçat?

Persones físiques que tenguin al seu càrrec infants i joves de entre els 6 i els 16 anys inscrits i que participin en activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020 2021 i que estiguin empadronats i amb residència legal als municipis de l’illa de Mallorca.
Requisits per ser beneficiaris:
  • Les activitats han d’estar organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense, i s’han de desenvolupar en l’àmbit territorial insular de Mallorca. S’han de dur a terme coincidint (en la major part) amb el calendari lectiu escolar del curs 2020-2021, per un període consecutiu mínim de 4 mesos, comptadors a partir de l’1 de setembre de 2020 i fins al 22 de juny de 2021.
  • Només es pot presentar una sol·licitud per cada infant o jove de la unitat familiar i per participar a una única activitat extraescolar esportiva per cada infant o jove de la unitat familiar , amb un màxim d’ajut per activitat de 250 €.

Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar des de el dia 15 de setembre de 2020 i fins el dia 30 d’octubre de 2020, o fins que s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria.
Cal presentar-les en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 de Palma). Així mateix, també es poden presentar en els registres d’inca de les administracions públiques. (Parc Bit, Oficina d’Afers Socials (Antic local de la ONCE,), etc.)

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

  1. Annex 1. Model de sol·licitud i declaracions responsables.
  2. Còpia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
  3. Certificat d’empadronament del sol·licitant i dels infants o joves pels quals es sol·licita la subvenció.
  4. Còpia del llibre de família.
  5. Document d’inscripció dels infants o joves a càrrec a alguna activitat extraescolar esportiva que es dugui a terme durant el curs escolar 2020/2021.
  6. Justificació de la despesa. Al tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que les persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats extraescolars esportives mitjançant una declaració responsable. No obstant això, el beneficiari té l’obligació de conservar els justificants de despesa i de pagament durant 4 anys, als efectes d’un possible control financer.
  7. Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s’ha d’ingressar l’import de la subvenció, segons l’Annex 2.

Documents a emplenar per demanar la subvenció:

Annex 1 Sol·licitud

Annex 2 Certificat bancari- alta

 

Per a més informació:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=54862

Bases: Bases convocatòria extraescolars

L’equip del Casal de Joves està a la vostra disposició per si vos pot sorgir qualque dubte o pregunta.

Salutacions!