SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CURS ESCOLAR 2020/2021 (Inca)

Bon dia!

Des de el Casal de Joves us feim arribar informació interessant  sobre els ajuts del material escolar del curs 2020/2021 per a les famílies de la nostra ciutat.

Subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d’inca per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2020/2021.

L’objecte d’aquests ajuts es la concessió de subvencions a les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori. S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres materials que substitueixen els llibres de text. El software educatiu tendra també la consideració de material substitutori quan sigui utilitzat per a aquest fi.

Els llibres de text o material substitutori han de correspondre a alumnes matriculats a centres escolars d’Inca, a nivells obligatoris d’ensenyament i al curs 2020/2021.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria.

L’import màxim de la subvenció serà de 200 € per alumne/a sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 de setembre al 9 d’octubre de 2020 i finalitza a les 14 hores

Les famílies interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

  1. Annex 1. Sol·licitud de la subvenció.
  2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la representativitat en què actua.
  3. Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte corrent o llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió de la subvenció.
  4. Fotocòpia del llibre de família (complet) en què es puguin identificar tots els membres de la unitat familiar: els menors i els seus progenitors. En el cas de no disposar del llibre de família es podrà presentar certificat de naixement de tots els fills que formen la unitat familiar.
  5. En cas de fills discapacitats, fotocòpia del document original oficial acreditatiu.
  6. En cas de separació legal o divorci dels pares, cal presentar fotocòpia de la sentència judicial i en el seu cas del conveni regulador.
  7. Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament justificades). S’haurà de presentar una factura individual per a cada alumne/a. Si la factura respon a conceptes als quals corresponen diferents tipus d’IVA, s’ha d’especificar (per exemple llibres de text i fotocòpies).
  8. Annex 2. Declaració responsable.
  9. Annex 3. Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és el cas.

Podreu trobar tota la informació a la web de l’Ajuntament d’Inca: https://incaciutat.com/es/subvencions-per-a-ladquisicio-de-llibres-de-text-o-material-substitutori-curs-escolar-2020-21

De totes formes, us deixem les bases de la convocatòria, així com els annexos que haureu d’entregar per fer la sol·licitud:

Bases: subvencions-llibres-text-2020-21-bases

Annexos: subvencions-llibres-text-2020-21-annexos

Per a més informació, contacteu amb l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Inca.

(S’informa que establirà un sistema de cites amb el personal encarregat del registre de
les sol·licituds, el calendari de cites es comunicarà una vegada que es publiqui la corresponent
convocatòria a la BDNS, el BOIB, el tauler d’anuncis i la web municipal.)