COM DEMANAR LES SUBVENCIONS ASSOCIACIONS I ENTITATS JOVENTUT, OCI I TEMPS LLIURE 2020

Bon dia a tots i a totes!

Com segurament ja sabeu, us informem que han sortit les bases reguladores de les subvencions per les associacions i entitats juvenils d’oci i temps lliure de l’Ajuntament d’Inca.

Hi ha moltes entitats i associacions que pensen que el fet de demanar una subvenció duu molta feina, però tal i com ja veureu, preparar el documents per demanar-la no en suposa tanta.

Des del Casal de Joves volem apropar-vos aquests processos i us portem aquesta formació per a explicar-vos quins son els passos a seguir per demanar-la i quins documents s’han d’entregar.

Quina finalitat tenen?

Aquests ajuts tenen la finalitat de potenciar la promoció d’activitats de joventut, oci i temps lliure i de desenvolupar l’autonomia de les entitats i d’afavorir la seva participació dins la comunitat.

Per a que son aquestes subvencions?

Per a que les associacions i entitats joventut i temps lliure del municipi d’Inca realitzin activitats d’oci i de temps lliure i pel desenvolupament d’activitats que tinguin els infants i els joves com a principals protagonistes

Qui les pot demanar? (Important complir-los tots)

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats o associacions locals sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:
a) Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a la ciutat d’Inca.
b) Estar degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. (Podeu emplenar la sol·licitud editable i enviar-ho a casaljoves@ajinca.net)
c) Tenir capacitat jurídica i d’obrar.
d) No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte d’actuacions.
e) No ésser beneficiari d’una subvenció nominativa de l’Ajuntament d’Inca.
f) Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

g)Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
h) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
i) No incórrer en cap dels supòsits contemplats a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 8). Cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal.
k) Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció.

Quina documentació s’ha d’entregar?

Tot i que pareix molt, són uns fulls senzills d’emplenar, que no porten més de 5 minuts cada un, a excepte del projecte, que ha de ser el document on s’exposi quines son les accions a fer i subvencionar.

Per la sol·licitud s’han d’emplenar els annexos nº1 fins al nº 8, a més d’adjuntar altres documents de la entitat o associació:

a) Sol·licitud de la subvenció (Annex 1), signada pel representant legal de l’entitat, adjuntant fotocòpia compulsada del DNI i documentació que acrediti la seva representació.
b) Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
c) Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat i documentació que acrediti que està legalment constituïda i
registrada.
d) Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l’entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi. (Annex 2).
e) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. (Annex 3).
f) Projecte de les activitats realitzades o a realitzar dins el termini establert a la convocatòria, detallant els aspectes relacionats en l’annex 5 de les presents bases (Annex 4).

g)Pressupost d’ingressos i despeses de les activitats.(Annex 5).
h) Declaració responsable del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades. (Annex 6).
i) Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (Annex 7).
j) Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 8). Cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal.
k) Certificat, expedit pel secretari/ària de l’entitat o associació indicant el nombre de inscrits a l’activitat, i quotes que paguen.

Que ha de contenir el projecte?

PROJECTE DE L’ACCIÓ
El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

  • Dades de l’entitat sol·licitant.
  • Títol del projecte d’activitats.
  • Breu descripció del projecte d’activitats i actuacions.
  • Objectius generals i descripció de l’acció proposada.
  •  Interès de l’acció des del punt de vista de l’objecte de la subvenció.
  • Població destinatària.
  • Calendari d’execució, expressat a ser possible mitjançant un cronograma.
  • Recursos materials i humans adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal
   contractat o voluntari, funcions, tipus de contracte, nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal al projecte.
  • Relacions i participació amb altres entitats.
  • Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri pertinent
Quina quantitat es pot demanar?

La subvenció consta d’una partida de 6.000.-€ en total, tot i que, en cap cas la suma total podrà excedir els 2.500.-€ per entitat o associació.

Quan es poden demanar?

Termini de presentació sol·licituds: del dia 3 al 17 de setembre de 2020, ambdós inclosos

On s’ha d’entregar tota aquesta documentació?

Les sol·licituds, dirigides al Sr. Batle de l’Ajuntament d’Inca, es presentaran en el Registre d’entrades General Municipal, en el Casal de Joves «Sa Fàbrica». En el cas que es presenti a un altre registre municipal, s’ha de donar avís a spayeras@ajinca.net.

Si ens donen la subvenció, que haurem d’entregar per justificar?

El període de justificació de la subvenció concedida serà del 15 al 30 d’octubre de 2020, ambdós
inclosos.
Les entitats beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:
Memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb els objectius i les activitats realitzades, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient. La memòria ha d’anar signada a totes les pàgines. (Annex 15).
Memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contendrà:

 • El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa. (Annex 9)
 • El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats. (Annex 10).
 • La declaració jurada del president/a o responsable de l’entitat, només en el cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec.(Annex 11)
 • Declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu. (Annex 12).
 • Llistat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament.
 • Relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes.(Annex 13 i Annex 14)
 • Originals o còpies compulsades de les factures i justificants de despeses.
 • Llistat de participants (en el cas de participació amb inscripció).

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.


Us deixem els documents per a que pugueu revisar-ho tot amb més deteniment.

Bases: subvencions-temps-lliure-2020-bases

Annexes 1 al 15 (PDF editable): subvencions-temps-lliure-2020-annexos EDITABLES

Si necessitau més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Casal de Joves Sa Fàbrica i l’equip del casal resoldrà els dubtes que us puguin sorgir.

971.50.71.23 / 605593412 / casaljoves@ajinca.net