AJUTS A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR ESTIU 2020 (ESCOLES D’ESTIU PARES TREBALLADORS)

Bon dia!

Us portem la informació sobre una altra línia de subvencions per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquests ajuts estan enfocats en cobrir despeses de les activitats d’estiu d’entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

Aquí us deixem tota la informació sobre aquests ajuts:

LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada.

Persones físiques que inscriguin en els seus fills i filles d’entre 3 i 14 anys en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d’acord amb les definicions establertes a l’article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

Només es pot demanar l’ajut una vegada per cada fill causant.

Els dos progenitors integrants de la unitat familiar, o l’únic, en el cas de famílies monoparentals, han d’exercir una activitat retribuïda per compte d’altri o propi, o tenir una incapacitat permanent absoluta per treballar, durant el temps que es rebi l’ajuda.

Documentació a presentar

Formulari de la sol·licitud corresponent a cada una de les línies, degudament emplenat. Els formularis i la resta de models de la convocatòria estaran disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l’expedient on es troba aquesta documentació.

Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l’expedient on es troba aquesta documentació.

— Document que acrediti la inscripció del o de la menor en l’activitat i comprovant de pagament de l’activitat.

Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball prevists a l’article 3.3 d), apartat b), per ser persona beneficiària.

Declaració veracitat de les dades bancàries.

Termini màxim

Les sol·licituds poden ser presentades des de dia 1 de setembre fins dia 8 d’octubre de 2020.

Forma de presentació

 

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

DOCUMENTS A EMPLENAR PER FER LA SOL·LICITUD:

Sol·licitud Línia D (formulari CAT) 200812

Declaració de veracitat de dades bancàries

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l’Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 – Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)

C. Afers Socials i Esports- Oficina Inca

Adreça: C/ Ramón Llul, 73

CP: 07300 Inca

Codi SIR Oficina: O00001524

Telèfon: 971177899

Horari d’atenció: De dilluns a divendres: 09.00 h – 14.00 h (Cal demanar CITA PRÈVIA)