Convocatòria d’ajudes de lloguer 2020

Hola a tots i a totes!

Ja ha sortit la convocatòria per les ajudes al lloguer de l’any 2020.

Aquí us portem tota la informació:

Les ajudes es podran demanar a partir de demà dia 2 i fins al 31 de juliol.

Principals característiques de la nova convocatòria d’ajudes de lloguer 2020:

• Pressupost rècord de 8,8 milions d’€

 No és necessari el dipòsit de fiança del lloguer a l’IBAVI. (És una de les mesures del decret de reactivació econòmica COVID -19)

• Es permet la declaració responsable per completar determinada documentació que, de forma justificada, no s’hagi pogut obtenir per motiu del COVID-19.

• Es contemplen les situacions especials que en matèria d’habitatge s’han pogut donar pel COVID-19, com la moratòria de lloguers pactada entre inquilí i propietari, o els microcrèdits:

• MOLT IMPORTANT: Les ajudes ordinàries de lloguer de 2020 són compatible amb les ajudes de lloguer Covid 19 que es convocaran a finals de mes, sempre que la suma rebuda no superi el 100% del lloguer.

• També es podran demanar en el cas que s’hagin sol·licitat microcrèdits o moratòria de pagament. Tot i que no siguin “rebuts pagats per l’inquilí”, es podran subvencionar si es justifica, ja que els hauria de pagar en un moment posterior i correspondrien a lloguers del 2020.

• Es permet fer resolucions parcials consecutives, per tal que qui ho presenti tot correctament pugui cobrar de forma ràpida, sense esperar a que totes les sol·licituds s’hagin tramitat completament. És a dir, s’aniran avançant pagaments.

• L’objectiu és pagar totes les ajudes dins d’enguany, a diferència de com s’ha fet fins ara, per anys vençuts.

• L’IBAVI torna ser entitat col·laboradora i s’encarregarà també de la tramitació dels expedients.

Qui pot demanar les ajudes?

Les ajudes van destinades als lloguers de l’habitatge habitual de fins a 900 euros mensuals.

Quantia de la subvenció:
• 40% dels imports dels lloguers pagats, fins 330 €/mes [3.960 €/any]
• Fins el 50% per joves (<35) i grans (>65), màxim de 360 €/mes

Requisits per poder demanar l’ajuda:
• Majors d’edat residents a les Illes Balears.
• Tots els residents han de tenir nacionalitat espanyola o residència legal i estar empadronats a l’habitatge.
• Habitatges ubicats al territori de la CAIB.
• Contracte de lloguer formalitzat amb una durada mínim d’1 any.
• Estar al corrent de pagaments, o acreditar que se li ha concedit la moratòria o els microprèstecs que preveu el Real Decret-llei 11/2020.
• Lloguer de fins a 900 €.
• Els ingressos anuals de la unitat de convivència, calculats com la suma per tots els seus membres de la base imposable general i de l’estalvi (caselles 435 i 460 de la declaració de renda 2019), no poden superar els límits següents:
◦ IPREM x 3 (23.041,05 €) en general
◦ IPREM x 4 (30.721,40 €) per famílies nombroses de categoria general o per persones amb discapacitat.
◦ IPREM x 5 (38.401,75 €) per famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat (discapacitat intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut de com a mínim el 33% o persones amb discapacitat física o intel·lectual de com a mínim el 65%)
• Cap dels membres pot ser família o soci del propietari de l’habitatge.
• No pot tenir cap altre habitatge a Espanya, com a propietari o usufructuari, tret de que sigui una part rebuda per herència, hagi estat traslladar forçosament per motius laborals a Balears, no sigui un habitatge accessible o per qüestions de violència de gènere.

Forma de presentació de les sol·licituds:
Principalment telemàtica
També presencial si es justifica necessitat i amb cita prèvia al 900 780 000

Presentació telemàtica:
Accessible a partir de dia 3 de juny des de http://habitatge.caib.es

Atenció al públic:
• Totes les oficines de l’IBAVI
• Direcció General d’Habitatge (c/ Alfons el Magnànim, 29)
• Conselleria de Mobilitat i Habitatge (c/ Palma, 4)

Per a més informació podeu dirigir-vos a la web de la consellería de Mobilitat i Habitatge, clicau aquí.