AJUDES DE L’ANY 2019 PER AL LLOGUER D’HABITATGE ILLES BALEARS

Bon dia a tots i a totes,

Us facilitam informació sobre les ajudes per al lloguer d’habitatges del Govern de les Illes Balears.

Aquí vos deixam l’enllaç a la seu electrònica on podeu trobar tota la informació :

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3880010

 

Informació:

Ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d’un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes als llogaters, consistents en el finançament d’una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l’habitatge llogat.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar les ajudes per al lloguer d’habitatges que preveu aquesta Resolució les persones físiques majors d’edat, residents a les Illes Balears que, a més de complir els requisits generals que estableix l’article 10 de l’Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, compleixen els requisits específics següents:

a) Que siguin titulars en qualitat de llogaters d’un contracte de lloguer d’habitatge d’una durada mínima d’un any o, en el cas de joves de menys de 35 anys, que estiguin en condicions de subscriure’l. El contracte ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. La condició de llogater s’ha d’acreditar:

— En el cas de ser titular o titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge, mitjançant l’aportació d’aquest contracte.

— En el cas de joves de menys de 35 anys que vulguin llogar un habitatge, el contracte s’ha de presentar immediatament després de la signatura d’aquest i, com a màxim, en el termini de dos mesos des de la resolució de concessió de l’ajuda, que queda condicionada a la presentació d’aquest contracte.

b) Estar al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.

Només a l’efecte d’acreditar aquest requisit, s’admeten els rebuts lliurats en mà mitjançant un escrit signat per l’arrendador. No obstant això, aquests rebuts no s’admeten a l’efecte de la justificació per al pagament de l’ajuda, d’acord amb el punt 29è de les bases d’aquesta Resolució.

c) Que l’habitatge objecte de lloguer estigui situat dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Que s’hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que ha de comprovar d’ofici aquest fet.

e) Que totes les persones físiques que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat gaudeixin de la nacionalitat espanyola. En el cas d’estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

f) Que l’habitatge llogat o per llogar, en el cas de joves de menys de 35 anys, constitueixi la residència habitual i permanent del llogater o llogaters i dels integrants de la unitat de convivència, durant tot el període del contracte de lloguer per al qual es concedeixi l’ajuda. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar:

— En el cas de ser titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge, mitjançant un certificat de convivència que acrediti, a partir de l’1 de gener de 2019 o, si escau, des de la data posterior del contracte, la identitat de totes les persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte de lloguer.

— En el cas de joves de menys de 35 anys que vulguin llogar un habitatge amb l’atorgament d’un contracte, mitjançant un certificat de convivència que acrediti, a partir de la data del contracte, la identitat de totes les persones físiques que han de tenir el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte de lloguer.

g) Que l’habitatge objecte del contracte de lloguer ho sigui per una renda màxima mensual que sigui igual o inferior a 900 € mensuals.

h) Que els ingressos de les persones que tenguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge llogat, siguin o no titulars del contracte de lloguer, compleixin el requisit d’ingressos màxims establerts en el punt 6è de les bases d’aquesta Resolució.